Darmowa dostawa od 200,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO pyrotechshop.pl

 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://pyrotechshop.pl;
  5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://pyrotechshop.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Dominik Jabłoński, ul. Piotrkowska 138/140, 90-062 Łódź, NIP: 7262654551, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://pyrotechshop.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Sklep internetowy, działający pod adresem: https://pyrotechshop.pl, prowadzony jest przez Dominik Jabłoński, ul. Piotrkowska 138/140, 90-062 Łódź, NIP: 7262654551.
  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
   3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
  4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. przeglądarka internetowa Firefox w wersji 75.0 lub nowszej,
   2. minimalna rozdzielczość ekranu 750x1050 pikseli.
  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Dominik Jabłoński, ul. Piotrkowska 138/140, 90-062 Łódź, NIP: 7262654551 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://pyrotechshop.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  2. Klient zobowiązany jest do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://pyrotechshop.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy,
   5. czasu dostawy,
  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Dominik Jabłoński, ul. Piotrkowska 138/140, 90-062 Łódź, NIP: 7262654551 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "PyroTech – Złożyłeś zamówienie "nr zamowienia"", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów dla klientów detalicznych odbywa się:
   a) przesyłką kurierską "InPost Kurier".
   Koszty dostawy przesyłką kurierską "InPost Kurier" są uzależnione od wagi przesyłki zgodnie z poniższymi danymi:

   Od 0g do 10000g = 13,49 zł
   Od 11001g do 16000g = 13.99 zł
   Od 16001g do 30000g = 16,50 zł

   b) do paczkomatów "Paczkomaty InPost".
   Koszty dostawy do paczkomatów "Paczkomaty InPost" są uzależnione od wagi przesyłki zgodnie z poniższymi danymi:

   Od 0g do 1500g = 13,99 zł
   Od 1501g do 4000g = 14,50 zł
   Od 4001g do 15000g = 14.99 zł
   Od 15001g liczone jako kolejna paczka do paczkomatu.

   c) Kurierem DPD (dostarczenie do 2 dni roboczych od nadania)

   Od 0g do 31000g = 14,99 zł
   Od 31001g liczone jako kolejna przesyłka.

   d) DPD Paleta (dostarczenie do 2 dni roboczych od nadania)

   Od 31000g do 100000g = 119 zł
   Od 100001g do 200000g = 128,90 zł
   Od 200001g do 300000g = 134,90 zł
   Od 300001g do 500000g = 149,90 zł
   Od 500001g do 700000g = 185,90 zł
   Od 700001g liczone jako kolejna paleta.

   e) Pobrania

   Kurier DPD - 16,99 zł
   Kurier InPost - 22,50 zł

   f) Sprzedawca zastrzego sobie prawo możliwości zmiany opcji dostarczenia Towarów do paczkomatów "Paczkomaty InPost" na przesyłkę kurierską "InPost Kurier" lub "Kurier DPD" w przypadku kiedy gabaryty co najmniej jednego z towarów będę przekraczały gabaryty paczkomatu.

   g) Sprzedawca pokrywa koszty dostawy towaru przy zamówieniach detaliczny przekraczających wartość 200 zł brutto.

  3. Dostawa zamówionych Towarów dla klientów hurtowych odbywa się:
   a) przesyłką kurierską "InPost Kurier".
   Koszty dostawy przesyłką kurierską "InPost Kurier" są uzależnione od wagi przesyłki zgodnie z poniższymi danymi:

   Od 0g do 10000g = 13,49 zł
   Od 11001g do 16000g = 13.99 zł
   Od 16001g do 30000g = 16,50 zł

   b) Kurierem DPD (dostarczenie do 2 dni roboczych od nadania)

   Od 0g do 31000g = 14,99 zł
   Od 31001g liczone jako kolejna przesyłka.

   c) DPD Paleta (dostarczenie do 2 dni roboczych od nadania)

   Od 31000g do 100000g = 119 zł
   Od 100001g do 200000g = 128,90 zł
   Od 200001g do 300000g = 134,90 zł
   Od 300001g do 500000g = 149,90 zł
   Od 500001g do 700000g = 185,90 zł
   Od 700001g liczone jako kolejna paleta.

   d) transportem Sprzedawcy "Dostawa sklepu".
   Koszty transportu Sprzedawcy "Dostawa sklepu" są uzależnione od wartości zamówienie zgodnie z poniższym wzorem:
   100 zł + 0,01 x wartość zamówienia = koszt transportu Sprzedawcy "Dostawa sklepu".  4. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 6. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
  2. Klient detaliczny ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
   1. przelewem na numer konta bankowego 93 1950 0001 2006 6228 1181 0002,
   2. płatnością za pośrednictwem systemu IAI Pay obługującego płatności,
   3. kartą płatniczą VISA, MasterCard, American Express. Karta kredytowa zostaje obciążona w momencie kliknięcia przycisku "Zapłać bez zapisywania karty" lub "Zapłać i zapisz kartę" lub po potwierdzeniu płatności kartą.
  3. Klient hurtowy ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
   1. przelewem na numer konta bankowego 93 1950 0001 2006 6228 1181 0002,
 • Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia drogą pocztową na adres PyroTech SHOP, ul. Marcina Kasprzaka 5A, 91-078 Łódź lub drogą elektorniczną na adres email info@pyrotechshop.pl
  3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://pyrotechshop.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Skutki odstąpienia od umowy
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

   a) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres PyroTech, ul. Marcina Kasprzaka 5A, 91-078 Łódź, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

   b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

   c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Reklamacje dotyczące Towarów
  1. Dominik Jabłoński, ul. Piotrkowska 138/140, 90-062 Łódź, NIP: 7262654551 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@pyrotechshop.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 • Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
  2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: PyroTech SHOP, Marcina Kasprzaka 5A, 91-078 Łódź lub mailowo pod adres info@pyrotechshop.pl.
  3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 • Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
  1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Zaufane Opinie IdoSell
  4.85 / 5.00 191 opinii
  Zaufane Opinie IdoSell
  2022-09-22
  Ok
  2022-08-16
  Super firma

  Dbamy o Twoją prywatność

  Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

  Zamknij
  pixel